Przedstawiamy kluczowe informacje, o których należy pamiętać, aby fakt wytwarzania odpadów w firmie nie stał się źródłem dużych problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Działalność związana z gospodarowaniem odpadami, m.in. olejami posmażalniczymi to wielka odpowiedzialność. Dwie kwestie tutaj są bardzo istotne: ochrona środowiska naturalnego oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art. 27.1 Ustawy, wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Gospodarowanie odpadami (def. art. 3.1.2) to działalności wymagające zezwoleń opisanych w dziale IV Ustawy. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami (art. 27.2) poprzez przekazanie odpadu. Dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu jest karta przekazania odpadu – KPO.

Podmioty takie jak restauracje, wytwórcy żywności czy klienci indywidualni nie są w stanie samodzielnie gospodarować wytwarzanymi odpadami. Przekazywanie wytworzonych przez siebie odpadów do Euro-Eko-Polska jest najczęstszą praktyką stosowaną na rynku. Art. 27 określa warunki, w których przekazanie odpadu jest legalne, a przyjmujący odpad staje się nowym posiadaczem odpadu i przejmuje odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie nim. Odpad można przekazać wyłącznie firmie posiadającej aktualne zezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z wyszczególnionym kodem odpadu, jaki jest przedmiotem przekazania. Należy przy tym pamiętać, że zezwolenie na transport odpadów (kod przekazywanego odpadu musi być wyszczególniony w zezwoleniu) jest niezbędne, jeżeli przewóz odbywa się po drogach publicznych.

Masz wątpliwości dotyczące wytworzonego w Twojej firmie odpadu takiego jak olej lub frytura? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym