Polityka Prywatności

Wypełniając wobec osób fizycznych ‎obowiązek informacyjny jaki nakłada na przedsiębiorców art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Euro Eko Polska sp. z o.o. sp.k. z/s przy ul. 1 maja 103, 25-614 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401812. Współadministratorami Państwa danych są: Euro Eko Serwis Sp. z o.o. z/s przy ul. 1 Maja 103, 25-641 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301668 oraz Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych, w tym w sprawie udostępniania zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy Współadministratorami możliwy jest pod adresem e-mail: bok@euro-eko-polska.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

  1. w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, obsługi skarg i reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, zapewnienia obsługi usług płatniczych, w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz w celu prawidłowego korzystania z portalu https://www.euro-eko-polska.pl z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kategorie odbiorców
Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, ochroniarskich, dostawcom usług w zakresie IT, transportu, innym kontrahentom.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych. Każdy z Administratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonania przysługujących Państwu praw.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.

Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego klienta/kontrahenta, którego jesteście pracownikami/ współpracownikami, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej Administratora oraz Państwa pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).